Volume 2017


November 15th, 2017
Review (Narrative)
Haibo Wu, BNr; Senzhu Bo, MD; Fan Xia, MD; Xiaofeng Shen, MD, MPH; Yusheng Liu, MD, MS; Shiqin Xu, MD, MPH; Fuzhou Wang, MD, Ph  (China & USA)
 
July 27th, 2017
Review (Narrative)
Pengyuan Mao, PhD Candidate; Weiwei Wang, MD, MPH; Qihui Wang, LLD; Bo Xie, MD, PhD; Xiaofeng Shen, MD, MPH; Luning Sun, MD, PhD; Dongying Fu, MNr; Xirong Guo, MD, PhD; Rong Shen, MD; Changqing Wang, MD, PhD  (China)
Short Communication (Original)
Anand Prakash, PhD; Nutan Kumari, MD (Saudi Arabia & India)
 
May 21th, 2017
Review (Narrative)
Weiwei Wang, MD, MPH; Pengyuan Mao, PhD Candidate; Bo Xie, MD, PhD; Qihui Wang, LLD; Xiaofeng Shen, MD, MPH; Changqing Wang, MD, PhD; Luning Sun, MD, PhD; Dongying Fu, MNr; Xirong Guo, MD, PhD; Rong Shen, MD (China)
 
March 30th, 2017
Consensus (Narrative)
The Medical Therapeutic Consensus Task Force (MTCTF)